Plans d'ordenació territorial
 

Aquests plans proposen les millors formes de regulació i protecció dels usos del sòl, el patrimoni i el paisatge. S'avaluen els recursos naturals de les àrees d'estudi, es quantifica l'impacte ambiental que reben i es proposen actuacions per gestionar-les.