Plans especials de protecció
 

Aquest tipus de plans estudien les característiques ecològiques i la possible gestió de l'espai natural mitjançant una diagnosi detallada de l'estat actual dels seus ecosistemes i zonificant l'àrea en funció de les característiques ecològiques i paisatgístiques, així com dels usos i aprofitaments compatibles amb la conservació dels recursos naturals.