Avaluació ambiental del planejament urbanístic
 

 

La necessitat d'evitar el deteriorament i la pèrdua irreversible dels recursos naturals, fruit d'un ús poc racional, fa imprescindible l'avaluació de la incidència de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.

En el camp del planejament urbanístic, des de l'any 2002, la legislació catalana ha establert l'obligatorietat d'incloure en els plans urbanístics “la documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, l'informe mediambiental”.

D'acord amb la Directiva europea 2001/42/CE relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme i la recent, Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, estableixen el marc actual per a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.

Aquesta avaluació ambiental comporta la redacció d'informes de sostenibilitat ambiental i memòries ambientals, que redactem des de Ecotècnics.