DIAGNOSI AMBIENTAL APLICADA AL TERRITORI I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
 -Plans de Sostenibilitat Energètica (PAES
)
 -Agendes 21
 -Plans d'Ordenació Territorial
 -Plans especials de protecció
 -Plans estratègics per a entitats
 
ESTUDIS D'IMPACTE AMBIENTAL
 -Avaluació ambiental del planejament urbanístic
 -Estudis d'impacte i integració paisatgística
EDUCACIÓ AMBIENTAL
 -Campanyes d'educació ambiental
 -Realització de material pedagògic
 -Activitats d'educació ambiental per escolars
 -Xerrades i conferències
 -Assessorament a centres d'educació ambiental
 -Ecoauditories escolars
ASSESSORAMENT A AJUNTAMENTS
 -Campanyes de prevenció de residus
 -Campanyes de recollida de la fracció orgànica de residus    municipals (FORM).
 -Campanyes de foment de la recollida selectiva
 -Conscienciació ambiental a la ciutadania
 -Organització d'actes en pro de la mobilitat sostenible.
 -Elaboració d'informes ambientals
 -Preparació i presentació de documentació per a obtenir ajuts,    subvencions i premis.
CUSTÒDIA DEL TERRITORI